Koncepcja pracy na lata 2019 – 2024

 

 

Koncepcja pracy

Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
w Białymstoku

   na lata 2019-2024CHARAKTERYSTYKA PORADNI

           Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku to specjalistyczna poradnia publiczna. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Białystok, a nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Poradnia jest specjalistyczną placówką diagnostyczno-terapeutyczną powołaną w celu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku od 5 lat do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z zaburzeniami emocjonalnymi utrudniającymi codzienne funkcjonowanie  i harmonijny rozwój osobowości oraz ich rodzicom.

          Specyfiką podejścia diagnostyczno-terapeutycznego poradni jest ścisła współpraca z rodzicami zgłaszanego dziecka.

Poradnia ma na celu udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzinie i szkole w ukształtowaniu prawidłowej osobowości młodego człowieka poprzez diagnozę, terapię, psychoedukację.

Poradnia mieści się w parterowym budynku przy ulicy Mickiewicza 31/2. Powierzchnia użytkowa poradni wynosi 259 m 2, a cała działka – 5759 m 2. Bazę lokalową poradni tworzy 7 pomieszczeń diagnostyczno-terapeutycznych. Teren poradni jest ogrodzony.

W poradni zatrudnionych jest 15 specjalistów: psychologów, pedagogów, arteterapeuta, muzykoterapeuta.

 

HISTORIA PORADNI

Początki poradni to otwarcie 1 września 1993 roku Świetlicy Terapeutycznej. Dyrektorem Świetlicy zostaje Pani Wiesława Gołąbek, a kadra liczy 5 pracowników pedagogicznych. W następnym roku kadra pedagogiczna ulega podwojeniu.

Dzień 1 marca 1998 roku jest bardzo ważną datą, ponieważ następuje przekształcenie Świetlicy Terapeutycznej w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi.

15 maja 1998 roku dyrektorem zostaje Pani Joanna Dąbrowska. Kadra pedagogiczna liczyła 9 osób.

Ważnym  wydarzeniem w historii poradni były obchody w dniach 10 – 11 października 2013 roku XX – lecia poradni.

Kadra w 2020 roku liczy 16 specjalistów.

 

 

„Mów Dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”

                                                                                         /Janusz Korczak/

 BG_Alt4

MISJA PORADNI

 • Specyfika działalności poradni zawarta jest w Statucie Poradni.
 • Poradnia wspiera rodzinę w pełnionych przez nią funkcjach.
 • Rodzice są najważniejszymi partnerami poradni w zakresie terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych, edukacji i wychowania dziecka.
 • Działalność poradni opiera się na właściwej współpracy i współdziałaniu poradnia-rodzina, poradnia – szkoła.
 • Poradnia wspiera rodziców i szkołę w stwarzaniu optymalnych warunków rozwoju dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym.
 • Poradnia traktuje każdego klienta jako podmiot do współpracy.
 • Poradnia udziela konsultacji rodzicom i prawnym opiekunom dzieci w zakresie zgłaszanych trudności.
 • Stosuje różnorodne formy podnoszenia świadomości wychowawczej i kultury pedagogicznej rodziców.
 • Prowadzi szerokie spectrum działań w zakresie doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela-wychowawcy.
 • Poradnia prowadzi różnorodne, atrakcyjne zajęcia specjalistyczne terapeutyczne i psychoedukacyjne odpowiadające potrzebom jej klientów, wyzwalające ich aktywność i kreatywność.
 • Pracownicy poradni systematycznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe.
 • Poradnia jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla każdego dziecka i rodzica.

 

WIZJA PORADNI

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku jest nowoczesną placówką zatrudniającą wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną i administracyjną.
 • Poradnia posiada bogatą bazę materialną, świetnie wyposażone, funkcjonalne sale zajęć terapeutycznych wyposażone w nowoczesne meble oraz nowej generacji sprzęt multimedialny
 • Poradnia systematycznie wzbogaca ofertę zajęć specjalistycznych i terapeutycznych zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami klientów.
 • Poradnia stwarza wspierające i bezpieczne otoczenie dla dziecka i rodziców.
 • Klienci są objęci oddziaływaniem diagnostycznym i terapeutycznym dobranym odpowiednio do ich potrzeb.
 • Rodzice są głównymi partnerami poradni w kontekście pomocy dziecku i rodzinie.
 • Wprowadzane innowacje podnoszą systematyczne poziom świadczonych usług.
 • Podnoszeniu jakości świadczonych usług sprzyjają zajęcia superwizyjne.

 

 

KONCEPCJA ROZWOJU PORADNI W OBSZARZE POMOCY DZIECKU I RODZINIE

 

Zadania poradni na lata 2013-2018:

>  Systematyczne wzbogacanie warsztatu diagnostycznego poradni.

>  Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w oparciu o najnowsze narzędzia diagnozy.

>  Umożliwianie dzieciom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie metod i form pracy do ich potrzeb.

>  Organizowanie różnorodnych zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych klientów.

>  Systematyczne monitorowanie i ewaluacja wewnętrzna realizacji zadań w tym zakresie.

 

DIAGNOZA

Przeprowadzenie  diagnozy przyczynia się do pełnego, indywidualnego rozpoznania potrzeb i problemów każdego dziecka i stanowi podstawę właściwie prowadzonej terapii.

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

TERAPIA GRUPOWA

1) Poprawa funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym.

2) Dostosowywanie programów terapeutycznych do specyfiki grupy.

3) Praca nad kształtowaniem zdrowej relacji w diadzie: rodzice – dziecko oraz w kontaktach dziecka z pozostałymi uczestnikami grupy.

4) Wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu dziecka przez rodzica.  

5) Polepszenie umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji.

6) Wypracowanie konstruktywnych sposobów na poradzenie sobie z trudnymi emocjami.

7) Dostosowywanie programów terapeutycznych do specyfiki grupy.

 

 TERAPIA RODZINNA

 1) Wdrażanie najnowszej wiedzy psychoterapeutycznej w zakresie pomocy rodzinie.

 2) Wspomaganie rodziny w osiąganiu celów terapeutycznych.Motyl_01

3) Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej rodzicom i ich dzieciom.

 4) Wspieranie rodziców w pełnionych przez nich rolach.

 5) Doskonalenie umiejętności właściwej komunikacji  interpersonalnej w rodzinie.

 6) Podnoszenie świadomości wychowawczej rodziców.

  7) Doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców.

 

PSYCHOEDUKACJA RODZICÓW

>  Uświadomienie rodzicom sprawczości ich oddziaływań na dziecko w procesie jego wychowywania.

>  Poznanie skutecznych metod i pogłębianie samoświadomości oraz refleksji na temat własnego funkcjonowania w roli rodzica.

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1) Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania.

2) Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

3) Rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności uczniów.Motyl_01

4) Uczenie gospodarowania czasem.

5) Wprowadzenie różnorodnych metod aktywizujących mających na celu doskonalenie procesu uczenia się.

6) Systematyczne podnoszenie samooceny dziecka.

 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ POMOCY DZIECKU I RODZINIE

1) Udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom uwzględniającej systemowe podejście.

2) Wymiana obserwacji, doświadczeń.

3) Wzajemne konsultowanie problemowych zgłoszeń.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1) Wspieranie rodziny w pełnionych przez nią funkcjach.

2) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  rodzicom i ich dzieciom.

3) Doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców.

4) Wspieranie właściwych relacji z dzieckiem.

5) Wydobywanie nieuświadomionych zasobów rodziny.

 

DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW

>  Systematyczne samokształcenie pracowników poradni.

>  Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

>  Systematyczne doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w superwizjach, konferencjach, kursach, specjalistycznych szkoleniach i studiach podyplomowych.

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY PORADNI

 • Realizacja zadań związanych z zarządzaniem
  i organizacją pracy poradni, zapewniających sprawne jej funkcjonowanie placówki.
 • Zatrudnianie wysoko wyspecjalizowanej kadry.
 • Doskonalenie rozwoju zawodowego pracowników poprzez organizowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego, motywowanie do podejmowania studiów podyplomowych i innych szkoleń z zakresu diagnozy i psychoterapii.
 • Systematyczne podnoszenie efektów pracy poradni poprzez monitorowanie efektywności realizowanych zadań terapeutycznych.
 • Współpraca z rodzicami – najważniejszymi parterami w wychowaniu i edukacji dziecka.
 • Systematyczna współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 • Systematyczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem nadzoru przedstawionym pracownikom poradni.
 • Systematyczne prowadzenie ewaluacji wewnętrznej dotyczącej poszczególnych obszarów działalności poradni.
 • Analiza wniosków wynikających z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego stanowiących podstawę do planowania pracy poradni, służących do wprowadzania zmian i doskonalenia rozwoju poradni.
 • Systematyczne wzbogacanie bazy materialnej poradni.
 • Promowanie przez poradnię dobrych praktyk.
 • Systematyczna współpraca z uczelniami wyższymi.

 

 

Background_SPPP_04

Skip to content