Deklaracja Dostępności

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi  w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  sppp.bialystok.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 28.01.2015
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej 04.03.2017

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre informacje zamieszczone w postaci załączników (dostępne w formacie pdf lub w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 29.03.2021
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Brak dostępności języka migowego.

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana kontrastu;
 • podświetlenie linków;
 • zmiana wielkości czcionki;
 • zmiana odstępów między wyrazami i poszczególnymi wierszami tekstu;
 • ustawienia przyjazne dla dyslektyków;
 • zmiana wielkości kursora;
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Daniel  Baranowski admin@sppp.bialystok.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 732 86 66   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący:  Dyrektor Specjalistycznej Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi  w Białymstoku
 • Adres: ul. Mickiewicza 31/2  15-214  Białystok
 • E-mail: j.dabrowska@sppp.bialystok.pl
 • Telefon: +48857328666

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi  w Białymstoku  znajduje się  w  centrum Białegostoku  przy ulicy  Mickiewicza  31/2  Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Specjalistycznej  Poradni  Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku otrzymają niezbędną pomoc od pracowników Poradni. Do budynku gdzie zlokalizowana jest Poradnia prowadzi wejście bez żadnych schodów. Drzwi wejściowe   do budynku  są przystosowane  do przejazdu wózka  inwalidzkiego   Korytarz, sekretariat  i wszystkie gabinety terapeutyczne znajdują się na poziomie 0.  W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicach  Mickiewicza i Konopnickiej   (ok. 50 metrów od budynku Poradni). 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Poradnia zapewnia osobom z niepełnosprawnościami możliwość komunikowania się poprzez:

 • kontakt telefoniczny (tel. 85 732 86 66),
 • kontakt korespondencyjny,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
 • komunikację audiowizualną, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Na stronie internetowej poradni zamieszczono adres mailowy, co umożliwia osobom z niepełnosprawnościami adekwatny kontakt w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu zgłaszanych  problemów.
W poradni nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Skip to content