Oferta Poradni

Formy pomocy oferowanej w stosunku do pacjentów w określonym wieku:

 • oferujemy konsultacje dla rodziców dzieci do 5 roku życia,
 • prowadzimy grupy terapeutyczne dla dzieci 5-6 letnich, 7-8 letnich, 9-10 letnich,
 • grupa terapeutyczno – rozwojowa dla młodzieży szkół średnich,
 • prowadzimy także terapię rodzinną i warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat (do ukończenia szkoły średniej)

Terapia pedagogiczna

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Pedagogizacja rodziców

 

Grupy wiekowe

                                                                         

W Poradni funkcjonują następujące grupy wiekowe: 5-6 lat 7-8 lat, 9-10 lat, grupa rozwojowa młodzieży ze szkół średnich. Dzieci ze szkoły podstawowej uczęszczają na zajęcia razem z rodzicem. Maksymalna liczba uczestników w terapii grupowej to 8 par.
Celem wspólnych zajęć jest rozwijanie współpracy z dorosłym, wzmocnienie więzi rodzic-dziecko, przepracowanie akceptacji dziecka przez rodzica, podnoszenie i wzmacnianie samooceny u dziecka, nabycie umiejętności nazywania, komunikowania i przyjmowania emocji oraz nauczenia współdziałania w grupie.
W psychoterapii dzieci w wieku do 10 lat dominuje zabawa. Wykorzystuje się elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy pedagogiki zabawy, techniki relaksacyjne, rysunek, pracę z głosem, pantomimę, różnorodne techniki plastyczne, elementy muzykoterapii, odgrywanie ról np. za pomocą kukiełek, inscenizacje bajek lub sytuacji z życia zaimprowizowanych spontanicznie przez uczestników.

                                                                         

Wszystkie grupy terapeutyczne prowadzone są semestralne przez okres powyżej trzech miesięcy. W zajęciach grupowych dzieci 5-10 letnich brali udział również rodzice. Spotkania terapeutyczne dzieci trwają jeden semestr.

                                                                        

Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla młodzieży szkół średnich

W przypadku młodzieży wykorzystuje się pracę nad zgłaszanymi problemami, dynamiczną rozmowę, wizualizację, psychodramę i różnorodne techniki relaksacyjne. Większy nacisk kładzie się na aktywność własną uczestników, ich gotowość do przepracowania wnoszonych przez siebie problemów.
Młodzi ludzie zazwyczaj zgłaszają trudności w nawiązywaniu i efektywnym podtrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami, ale i dorosłymi. W sytuacjach trudnych występują problemy z okazywaniem i kontrolowaniem przezywanych emocji. Nastolatkowie przejawiają wówczas tendencje do reagowania agresją albo uległego wycofywania się. Rodzi to u nich frustrację, a z czasem prowadzi do zaburzeń dotyczących samooceny i samoakceptacji. Innymi przeżywanymi i zgłaszanymi trudnościami są: wzmożone napięcie wewnętrzne, niepokój, podwyższony lęk, drażliwość, skłonność do obniżonego nastroju.
Wyżej wymienione objawy ściśle łączą się z ściśle z trudnościami w nauce szkolnej: powstaje lęk przed sytuacją ekspozycji społecznej, przed oceną, uczucie „pustki w głowie”, trudności ze skupieniem uwagi. W związku z powyższym terapia nastawiona jest na: uczenie się komunikacji interpersonalnej, wyciszenie się wewnętrzne, nabycie umiejętności asertywnych, wzmacnianie samoakceptacji i poprawa samooceny, praca nad relacjami z rówieśnikami i dorosłymi, nauczenie się udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych. W grupie takiej uczestniczy od 7 do 10 osób.

Terapia rodzinna

Jeszcze inną formą pracy jest terapia rodzinna. Zmierza ona do poprawy funkcjonowania całej rodziny i zmiany wewnątrzrodzinnych relacji, a w dalszej kolejności zmianę myślenia i przeżywania poszczególnych członków rodziny.
Służy temu wspólne formułowanie celów oraz poszukiwanie możliwych rozwiązań problemu, które są wprowadzane w życie i w miarę potrzeby modyfikowane. Sesje rodzinne odbywają się raz na 2 tygodnie i trwają 2 godziny lekcyjne. W zależności od rodzaju problemów, celu postawionego przez rodzinę do osiągnięcia, czas trwania terapii rodzinnej wynosi od 3 miesięcy do 1,5 roku.
W miarę swoich możliwości Poradnia organizuje również zajęcia indywidualne dla dzieci mających trudności szkolne. Program dostosowany jest do problemów z jakimi boryka się dziecko.

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty „Szkoły dla rodziców” – proponujemy dziesięciotygodniowe edycje – spotkania raz w tygodniu. Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” powstały w oparciu o program Joanny Sakowskiej pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” utworzony na podstawie książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły.” To spotkania dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Uczestnictwo w zajęciach pomaga poczuć się rodzicem pewniejszym siebie i bardziej kompetentnym w wychowaniu dzieci. Program można także traktować jako profilaktykę trudności wychowawczych. Jest to ogólnopolski program rozwijania umiejętności wychowawczych i wspierania rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.
Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych realizatorów. Spotkania mają formę warsztatów psychologicznych, tj. składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, które następnie są pogłębiane w formie ćwiczeń i scenek. Ćwiczenia te pozwalają uczestnikom doświadczyć wielu codziennych sytuacji z dziećmi i sposobów radzenia sobie z nimi. Zapraszamy na warsztat pary rodziców. Wspólne uczestnictwo w warsztatach obojga rodziców sprzyja ustaleniu spójnych metod oraz ułatwia lepsze rozumienie własnego stylu wychowania dzieci.

Tematyka spotkań:

 • Co zrobić, żeby dziecko chciało słuchać?
 • Jak rozsądnie stawiać granice?
 • Jak wpływać na niepożądane zachowania dziecka?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o uczuciach?
 • Co zrobić, żeby dziecko było samodzielne i chciało współpracować?
 • Jak dobrze rozwiązywać konflikty z dzieckiem?
 • Jak dbać o samoocenę dziecka?
 • część I – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”
 • część II – „Rodzeństwo bez rywalizacji”
 • część II – „Jak rozmawiać z nastolatkiem”

Warunkiem uczestniczenia w II i III części jest udział w części I.

Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży; pomoc indywidualna

Pomoc indywidualna w poradni prowadzona jest w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci mających oprócz problemów natury emocjonalnej również trudności szkolne.

W nielicznych przypadkach rodzicom proponuje się terapię indywidualną w sytuacjach, gdy osobiste trudności osłabiają możliwości pomocy dziecku.

Ponadto z rodzicami pracujemy indywidualnie w sytuacjach, kiedy są silnie skonfliktowani z małżonkiem (obecnym, albo byłym) w celu uzyskania zgody na włączenie go do współpracy na rzecz dziecka.

 

Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców

 

Ogród wychowawcy

Cykl ośmiu spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy liczą około 20 osób. Tematyka obejmuje między innymi: granice w relacjach nauczyciel – uczeń, uczucia przeszkadzające w nauce, sposoby zachęcania  ucznia do współpracy, pułapki stosowania kar i inne sposoby prowadzące do samodyscypliny, rolę pochwał oraz relacje nauczyciel – rodzice.

 

Jak twórczo wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych - kontynuacja warsztatów z ubiegłego semestru

Cykl dziesięciu spotkań po 4 godziny. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa liczy 12-15 osób. Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, uświadomienie roli i znaczenia wszystkich uczuć, poznanie sposobów wykorzystania energii jaka płynie z różnych emocji oraz nabycie umiejętności zachowania równowagi między uczuciem, a rozsądkiem.

 

Przemoc rówieśnicza

Cykl sześciu spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa liczy 12-15 osób. Warsztat stworzyliśmy dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców klas, którzy pragną pogłębić wiedzę oraz nabyć umiejętności wspomagające zapobieganie przemocy rówieśniczej.  Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy dotyczącej rodzajów przemocy w odniesieniu do wieku dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności wczesnego rozpoznawania zalążków konfliktów, sytuacji wykluczenia i przemocy wprost, a także umiejętności odpowiedniego na nie reagowania i zapobiegania eskalacji.

 

Warsztaty jednodniowe:

W opracowaniu.

 

 

PSYCHOTERAPIA          PSYCHOLOG          BIAŁYSTOK          TERAPIA          PORADNIA        PSYCHOLOG DZIECIĘCY          TERAPIA RODZINNA          GRUPA TERAPEUTYCZNA          POMOC

Skip to content