„SZKOLENIA I DORADZTWO DLA KADR PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM”

 

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Przedsięwzięcia grantowe realizowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie UMOWY nr 06/2022 powierzenia przedsięwzięcia grantowego pomiędzy ORE a Miastem Białystok, w imieniu którego działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku, ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku pełniąc w projekcie rolę poradni koordynujących

KWOTA GRANTU – 350 000,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODÓW UNII EUROPEJSKIEJ 297 500,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA      52 500,00 zł

Cele projektu:

  1. przygotowanie kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych we współpracy z kadrą szkół, przedszkoli, placówek w zakresie wykorzystania opracowanych narzędzi diagnostycznych z obszaru poznawczego, emocjonalno-społecznego, osobowościowego,
  2. wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu na terenie szkół i przedszkoli modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i działań postdiagnostycznych z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, w tym wynikających z niepełnosprawności dzieci i uczniów.

Projekt jest realizowany w województwie podlaskim od 1.09.2022 r. do 31.08.2023r

 


 

Diagnoza funkcjonalna – to działanie, które daje możliwość wieloaspektowego rozpoznania przyczyn zakłóceń w har­monijnym przebiegu rozwoju dziecka/ucznia, pozwalając na jednoczesne uwzględnianie czynników biologicznych i uwarunkowań społecznych, a zwłaszcza na dostrzeganie zjawisk wynikających z ich wzajemnych oddziaływań, których konsekwencją są – trudne do uchwycenia – powikłania przyczy­nowo skutkowe prowadzące do zaburzeń w uczeniu się i rozwoju osobowości. Trafne rozpoznawanie tych powikłań stanowi główne zadanie diagnozy zmierzającej do określenia specjalnych potrzeb rozwojowych i/lub edukacyjnych dziecka/ucznia w sposób umożliwiający poszukiwanie właściwych rozwiązań zaradczych.

Wynik diagnozy nie może być traktowany jako statyczny obraz niedostatków dziecka/ucznia, ale jako dynamiczny opis przemian rozwojowych, podlegający ustawicznej weryfikacji, uzupełnieniom i modyfikacjom w toku pracy terapeutyczno-edukacyj­nej.

Kazimiera Krakowiak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Specjalnej

 

„SZKOLENIA I DORADZTWO DLA KADR PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM” 

Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grantobiorcą projektu jest Miasto Białystok, a realizatorem – na mocy udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku pełnomocnictwa  – koordynująca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku  we współpracy z  Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku.

Celem projektu  jest :

– przygotowanie kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wykorzystania opracowanych narzędzi diagnostycznych z obszaru poznawczego, emocjonalno-społecznego, osobowościowego

– wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu na terenie szkół i przedszkoli modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i działań postdiagnostycznych z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, w tym wynikających z niepełnosprawności dzieci i uczniów.

Zakres zadań, do realizacji których  zobligowany jest Grantobiorca, obejmuje w szczególności:

  1. Skierowanie 4 psychologów na szkolenie do ORE przygotowujące do prowadzenia szkoleń dla pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie województwa podlaskiego dla łącznej grupy 90 osób – będą to szkolenia prowadzone przez pracowników poradni koordynujących, przygotowanych przez ORE w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń.
  3. Opracowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie uzyskania wsparcia dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych z wykorzystaniem oceny funkcjonalnej.
  4. Przeprowadzenie we  współpracy ze szkołami procedury oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń oraz  zaplanowanie i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych – wdrożenie w praktyce przyjętych rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej w grupie minimum 50 uczniów.
  5. Monitorowanie działań szkoleniowych i wdrożeniowych, w tym dbałość o ich realizację zgodnie z zasadami ustalonymi w projekcie grantowym.

Termin realizacji projektu

Projekt jest realizowany w województwie podlaskim od 1.09.2022 r. do 31.08.2023r

 

 

Skip to content