Przyczyny zaburzeń

Przyczyny zaburzeń

Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci z rodzin, w których praca zarobkowa powoduje nieobecność jednego lub obojga rodziców.

Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci z rodzin, w których praca zarobkowa powoduje nieobecność jednego lub obojga rodziców.
Zmiana systemu ekonomicznego w Polsce po roku 1989 wpłynęła   w zasadniczy sposób na kondycję materialną Polaków. Województwo podlaskie należy do regionów o najniższych dochodach i najniższym wynagrodzeniu przeciętnym. Narasta problem bezrobocia, a jednym ze sposobów radzenia sobie z nim stało się poszukiwanie pracy poza regionem, często poza granicami kraju.

Ma to istotny wpływ na funkcjonowanie rodziny i jej członków oraz realizację podstawowych zadań rodziny. Rodzina może bowiem przyczyniać się do zabezpieczenia stanu zdrowia psychicznego swych członków poprzez zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, poczucia przynależności, czy też poprzez stwarzanie możliwości wymiany uczuć. Na jakość struktury rodzinnej ma wpływ przede wszystkim trwałość, częstość i regularność kontaktów między jej członkami, intensywność reakcji, wzajemna otwartości i przystępność członków wobec siebie w każdym możliwym czasie.  Nieobecność któregoś z nich stanowi więc zagrożenie dla zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych członków rodziny, a przede wszystkim dla dzieci, dla których stwarza tym samym niekorzystne warunki rozwoju emocjonalnego, rozwoju całej osobowości, a nie jest także obojętne dla rozwoju fizyczne go i intelektualnego.